Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Geek de Chique en Lieke van den Berge

Artikel 1.
Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Lieke van den Berge, h.o.d.n Geek de Chique en Lieke van den Berge (“GdC/LvdB”).
1.2
De Voorwaarden kunnen te allen tijde door GdC/LvdB worden gewijzigd. De gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website.
1.3
Door middel van het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling stemt u er mee in dat deze Voorwaarden op alle rechtsbetrekkingen tussen u en GdC/LvdB van toepassing zijn.

Artikel 2.
Producten bestellen via de webshop.

2.1
Bestellingen kunnen worden geplaatst op de manier zoals weergegeven op de website www.geekdechique.nl. Daar wordt tevens vermeld hoe betalingen kunnen plaatsvinden. Bestellingen zijn pas definitief na ontvangst van de verschuldigde bedragen en na bevestiging van uw bestelling door GdC/LvdB via het door u bij uw bestelling aangegeven communicatiemiddel.
2.2
Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk naar u worden verzonden en worden bezorgd op het door u verzochte adres.
2.3
De door GdC/LvdB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2.4
De bestelde producten worden verzonden naar het bij GdC/LvdB bekende bezorgadres van uw organisatie. GdC/LvdB aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is.
2.5
U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u GdC/LvdB hierover schriftelijk of per e-mail te informeren binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst.
2.6
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GdC/LvdB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.
2.7
Indien u zich materieel niet van een consument onderscheidt en in de uitoefening van uw beroep of bedrijf de overeenkomst welke u met GdC/LvdB aangaat buiten het gebied van uw eigenlijke professionele activiteit ligt, geldt dat u bij de aankoop van producten de mogelijkheid hebt de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te ontbinden door de producten te retourneren naar GdC/LvdB. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn heeft u de plicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Voor de retournering van producten kunt u schriftelijk of via email contact opnemen met GdC/LvdB.
2.8
Alle bedragen vermeld in de de webshop van GdC/LvdB zijn inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.

Artikel 3.
Levering van producten en/of diensten door GdC/LvdB op andere wijze dan via de webshop

3.1
In het geval GdC/LvdB een aanbieding doet voor het leveren van producten en/of diensten aan u, zal een dergelijke aanbieding te allen tijde geheel vrijblijvend zijn. GdC/LvdB wordt slechts gebonden aan een dergelijke aanbieding op het moment dat u akkoord gaat en GdC/LvdB schriftelijk na uw akkoord bevestigd dat de producten geleverd danwel de diensten uitgevoerd zullen worden overeenkomstig de door u geaccoordeerde aanbieding.
3.2
Verplichtingen van GdC/LvdB voortvloeiend uit een aanbieding door GdC/LvdB beperken zich tot die verplichtingen die expliciet voortvloeien uit de aanbieding.
3.3
Prijzen vermeld in aanbiedingen gelden slechts voor de in de aanbieding neergelegde hoeveelheid aan producten en/of diensten. GdC/LvdB behoudt zich het recht voor te allen tijde eventueel meerwerk door te rekenen, zonder verplicht te zijn dit vooraf te melden.

Artikel 4.
Algemene bepalingen omtrent de levering van producten en/of diensten

4.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden GdC/LvdB niet. GdC/LvdB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en productaanbod te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van klaarblijkelijke typefouten.
4.2
GdC/LvdB is gerechtigd de levering van producten en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering daarvan  te verbinden. Het kan voorkomen dat GdC/LvdB.
4.3
Alle bedragen vermeld in de de webshop van GdC/LvdB zijn inclusied BTW. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.
4.4
Termijnen vermeld in aanbiedingen danwel overeengekomen zijn slechts indicatief behalve dan wanneer expliciet is overeengekomen dat een termijn een fatale termijn is. Overschrijding van een termijn levert dan ook geen verzuim op aan de zijde van GdC/LvdB.
4.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is GdC/LvdB gerechtigd om de betaling te verrekenen met eventuele nog te betalen vorderingen, (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren.
4.6
Alle eventuele aan GdC/LvdB verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdend kosten zijn direct opeisbaar. GdC/LvdB kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

Artikel 5.
Privacybeleid

5.1
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met de activiteiten van, levering van producten en/of diensten van GdC/LvdB zal slechts worden gebruikt met in achtneming van de wettelijke bepaling omtrent bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 6.  Aansprakelijkheid en Communicatie

6.1
GdC/LvdB is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten, wanprestatie,  onrechtmatige daad of andere rechstgrond, behalve dan wanneer er sprake is van opzet of  grove schuld. Mocht onverhoopt toch blijken dat er enige aansprakelijkheid bestaat van GdC/LvdB voor schade, zoals vermeld in de vorige zin, dan is GdC/LvdB slechts aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld van GdC/LvdB, tot een vergoeding van schade tot aan de factuurwaarde van de desbetreffende producten en/of diensten.
6.2
GdC/LvdB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.
6.3
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en GdC/LvdB, dan wel tussen GdC/LvdB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en GdC/LvdB, is GdC/LvdB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van GdC/LvdB of haar leidinggevende ondergeschikten.
6.4
GdC/LvdB is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit een vordering van derde op u uit hoofde van inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

Artikel 7.
Overmacht

7.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GdC/LvdB in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat GdC/LvdB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan GdC/LvdB kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8.
Toepasselijk recht en geschillen

8.1
Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op de levering van producten en diensten door GdC/LvdB en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.
8.2
In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Rotterdam bevoegd.

Back To Top